Мярка 1-4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Срокове:

Период на прием на проектни предложения:

Първи прием: от 20.04.2023 г. до 17.07.2023 г.
Втори прием: от 05.10.2023 г. до 18.12.2023 г.
Трети прием: от 26.02.2024 г. до 02.04.2024 г.

Място на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения се подават единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и придружителните документи, чрез ИСУН 2020 единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е- кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:
 • на сайта на МИГ ЛОМ http://miglom.org;
 • на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България - https://www.eufunds.bg
 • на сайта на ИСУН - http://eumis2020.government.bg/

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Обява по мярка 1-4.1 от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ - Втори краен срок;
 2. Условия за кандидатстване;
 3. Документи към Условията за кандидатстване;
 4. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 5. Документи за попълване;
 6. Условия за изпълнение на одобрените проекти.


РЕЗУЛТАТИ:
Оценителен доклад
Препис-извлечение от Оценителен доклад № BG06RDNP001-19.554-S2-RR4


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти