"Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от СВОМР на МИГ-ЛОМ


Цел на процедурата: Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР е отнесена към Приоритет 2 „Подобряване средата на живот в МИГ-ЛОМ“, Стратегическа цел 2.1. „Обновяване на физическата среда в населените места“ на Стратегията на МИГ-ЛОМ. Стратегическа цел 2.1. е фокусирана върху подпомагането оживлението и повишаване привлекателността в града и в населените места извън общинския център.
Основна цел на мярката е насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на МИГ-ЛОМ чрез:
 1. подобряване на средата и качеството на живот в населените места на територията на МИГ;
 2. осигуряване на базови услуги на населението на МИГ-ЛОМ и достъпа до тях в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха;
 3. повишаване на привлекателността на територията на МИГ-ЛОМ чрез обновяване на инфраструктура; Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в създаването и обновяването на малки по мащаби публична и техническа инфраструктура, която от своя страна да доведе до създаването на оптимална жизнена среда на селските райони, опазването на околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката и образованието.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката - 658 460,94лв. 100% Средства от ЕЗФРСР (сума / процент) - 592 614,85 лв. 90%
Национално съфинансиране (сума / процент) - 65 846,09 лв. 10%
Общ размер на безвъзмездна финансова помощ от стратегията за ВОМР по настоящата процедура е 658 460,94лв., формирана на основание увеличение на финансовия ресурс на МИГ чрез сключено Допълнително споразумение № РД 09-840 от 18.02.2021 година и остатъчен финансов ресурс от предходни приключили процедури.

Проектните предложения ще се подават електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Обява по мярка 4-7.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ - първи прием;
 2. Условия за кандидатстване;
 3. Документи към Условията за кандидатстване;
 4. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 5. Документи за попълване;
 6. Условия за изпълнение на одобрените проекти.


РЕЗУЛТАТИ:За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти