hmenu

МИГ ЛОМ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие" обявява първи прием по процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.413 по мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ 11.11.2020


ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Обява по мярка 6 от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЛОМ;
 2. Условия за кандидатстване;
 3. Условия за изпълнение;
 4. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 5. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 6. Документи за изпълнение.


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти