hmenu

От 04.02.2019 в ИСУН 2020 стартира приема на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.075 по мярка 1-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ

Срокове:
Първи прием:
Начален срок за подаване на проектните предложения: 04.02.2019
Краен срок за подаване на проектни предложения: 28.03.2019

Втори прием:
Начален срок за подаване на проектните предложения: 01.11.2019
Краен срок за подаване на проектни предложения: 15.12.2019

Място на подаване на проектните предложения:
Подаването на проектно предложение се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:
https://eumis2020.government.bg.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:
 • на сайта на МИГ ЛОМ http://miglom.org;
 • на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България - https://www.eufunds.bg
 • на сайта на ИСУН - https://umis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Обява по мярка 1-4.1 от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ;
 2. Условия за кандидатстване;
 3. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 4. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 5. Условия за изпълнение на одобрените проекти с приложения към тях;
 6. Оценителен доклад по първи прием.


ДОКУМЕНТИ ПРИКЛЮЧВАНЕ:

 1. Други документи и протоколиЗа контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти