hmenu
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛОМ открива първи прием по процедура за подбор на проектни предложения с един срок за кандидатстване BG06RDNP001-19.185 по мярка 5-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ.


Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 97 790,00 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg и интернет страницата на МИГ ЛОМ - http://miglom.org/
Краен срок за представяне на предложенията: 02.06.2019 г -17.00 часа.
Удължен срок за представяне на предложенията: 01.08.2019 г -17.00 часа.
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Обява по мярка 5-7.5 от СВОМР на МИГ-ЛОМ с удължен срок;
 2. Обява по мярка 5-7.5 от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЛОМ;
 3. Условия за кандидатстване;
 4. Условия за изпълнение;
 5. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 6. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 7. Документи за изпълнение.За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти