hmenu
Процедурата има за цел да подобри качеството на живот на хора с увреждания, възрастните в риск, лицата на възраст над 65 години в невъзможност за самообслужване, живеещи на територията на МИГ ЛОМ, чрез осигуряване на социални и здравни услуги в общността на достъпна цена и високо качество и отговаряща в максимална степен на техните потребности.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие. Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” на ОП РЧР. Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Лом.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
 1. Предоставяне на подкрепящи услуги - социални и здравни, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда според индивидуалните потребности на лицата с увреждания и хората над 65 г. в невъзможност за самообслужване:
 • Осигуряване на грижа за хора с увреждания или възрастни хора над 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване за задоволяване на ежедневните им потребности;
 • Осигуряване на подкрепа за хора с увреждания или възрастни хора над 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване при поддържане на хигиена на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битове дейности;
 • Осигуряване на подкрепа за хора с увреждания или възрастни хора над 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване, насочена към социална работа и консултиране във връзка с задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти;
 • Дейности за осигуряване на достъп до социални услуги в общността, културни образователни и други услуги, подкрепа за извършване на социални и психологически консултации и други, според потребностите на лицето.
2. Предоставяне на услуги за подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето за лицата с увреждания и възрастните хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Ще се подкрепят дейности, насочени към информиране, здравно – консултативни услуги за превенция и здравословен живот, достъп до здравни услуги, като неразделна част от комплексните услуги за социално включване, рехабилитация, здравни услуги в домашна среда, като например: вземане на кръвна проба, измерване на кръвно налягане, поставяне на катетър, поставяне на инжекция, медицински преглед, според индивидуалните потребности на лицата от целевите групи.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg и интернет страницата на МИГ ЛОМ - http://miglom.org/

Краен срок за представяне на предложенията:
30.11.2020 г -17.30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Условия за кандидатстване;
 2. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 3. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 4. Договор и приложения.
Протокол на УС за избор на комисия за подбор на проектни предложения.


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти