hmenu
МИГ ЛОМ с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.035 МИГ ЛОМ „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ ЛОМ.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
 1. Предоставяне на услуги за семейства с деца (включително деца с увреждания), услуги по превенция (семейно консултиране, превенция на изоставянето и други) и на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в семейна среда.
 2. Подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и други уязвими групи, чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи услуги, вкл. в общността.
 3. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи.
 4. Местни социални дейности за социално включване.

Общ бюджет по тази покана: 195 580,00 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и http://miglom.org.

Крайният срок за представяне на проектни предложения е до 17.30 часа на 05.09.2019 година.

Удължава се крайният срок до 17.30 часа на 5.10.2019 г.


Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Обява за прием по мярка 11 с удължен срок;
 2. Обява за прием по мярка 11 от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЛОМ;
 3. Условия за кандидатстване с удължен срок;
 4. Условия за кандидатстване;
 5. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 6. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 7. Документи за изпълнение.

Преди да зададете въпроси, моля проверете дали на тях вече не е отговорено в секцията "Въпроси и отговори по процедури"


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти