hmenu
ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.109 по мярка 3-6.4.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ

Уважаеми съграждани, срокът за кандидатстване с проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.109 по мярка 3-6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ се удължава до 22.01.2019 година, с решение на Управителния съвет на МИГ ЛОМ и заповед на председателя на МИГ ЛОМ - г-жа П. Пенкова


Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони 2014 -2020г.

Мярка: 19 „Водено от общностите местно развитие“;

Основната цел на процедурата: Настоящата процедура за прием на проектни предложения е по мярка 3-6.4.1 от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ. Чрез мярката се цели да се развият неземеделски дейности, с потенциал за устойчиво развитие, което е свързано със създаване на заетост извън сектор „Земеделие“, заетост, за която е характерна липсата на сезонност, присъща на земеделските сектори.  В тази връзка основната цел на мярката е: „Насърчаване на инвестиционните дейности, създаване на заетост и ускоряване диверсификацията на неземеделските дейности.“. Обхват на инвестициите - мярката предоставя безвъзмездна помощ за материални и нематериални инвестиции на земеделски стопани или микропредприятия за създаване или развитие на неземеделски дейностипо мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“по М6“Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектните предложения се подават от кандидата, от лице с право да представлява кандидата или от упълномощено от него лице единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и придружителните документи, чрез ИСУН 2020 единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Обява по мярка 3-6.4.1 от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЛОМ;
 2. Обява по мярка 3-6.4.1 с удължен срок;
 3. Протокол 19 на УС за удължаване на срока;
 4. Заповед 13 на УС за удължаване на срока;
 5. Условия за кандидатстване;
 6. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 7. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 8. Условия за изпълнение;
 9. Документи за изпълнение.
ПРИКЛЮЧВАНЕ - ДОКУМЕНТИ:
 1. Оценителен доклад.
 2. Други документи и протоколи.

Преди да зададете въпроси, моля проверете дали на тях вече не е отговорено в секцията "Въпроси и отговори по процедури"

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти