СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛОМ“

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЕКИП ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

I. Изпълнителен директор – 1 брой;
II. Експерт по прилагане на Стратегията за местно развитие – 2 броя;
III. Счетоводител – 1 брой;

Кратко представяне на организацията

МИГ – ЛОМ представлява публично-частно партньорство между нестопанския, стопанския и публичния сектор на територията на Община Лом, учредено като юридическо лице /сдружение/ с нестопанска цел, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Основните цели на СНЦ „МИГ – ЛОМ” са:

1. Да подпомага устойчивото и конкурентоспособно развитие на територията на Община Лом, чрез подготовка и изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на общината, за прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР);
2. Да повишава информираността и уменията на местните жители относно прилагане на подхода ВОМР и насърчаване на активното им участие в процеса на планиране и изпълнение на СВОМР;
3. Да работи за повишаване на качеството на живот на територията на общината, като създава възможности за дългосрочна заетост и повишаване на доходите, чрез разнообразяване на икономическите дейности, подобряване на конкурентоспособността на местните продукти, опазване на природните ресурси и околната среда и развитие на по-качествени услуги в съответствие с нуждите и очакванията на членовете на общността;
4. Да насърчава и способства за активното включване на членовете на общността в процеса на вземането и изпълнението на решения относно нейното развитие, както и да стимулира междусекторното сътрудничество;
5. Да стимулира въвеждането на нови методи и ресурси за развитие, чрез подкрепа, за внедряване на иновации и нови технологии и увеличаване на местния капацитет и знания;
6. Да инициира, развива и подпомага създаването и развитието на мрежи за сътрудничество на професионален, секторен и териториален принцип;
7. Да работи за развитие и утвърждаване на уникалните характеристики и идентичност на територията на общината и общностите, които я населяват.

Основно условие за назначаване на обявените длъжностни позиции

МИГ - ЛОМ ще кандидатства за финансиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на Община Лом по процедура за подбор на МИГ и стратегии за ВОМР при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр.100 от 18 декември 2015 г.).

Изпълнението на Стратегията за ВОМР ще започне след одобрение от страна на МЗХ и подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ.

Съгласно чл.13 от на Наредба 22 от 14.12.2015 г. на МЗХ, Местната инициативна група трябва да отговаря на изискването да има „осигурени за срока на изпълнение на стратегията за ВОМР служители за позициите изпълнителен директор и експерт по прилагане на стратегията за ВОМР, както и други служители“, за което се представят подписани споразумения за последващо наемане на трудов договор на пълен работен ден, в случай на одобрение на Заявлението за финансиране по подмярка 19.2 от ПРСР.

Договорите с одобрените лица за съответните длъжностни позиции ще бъдат сключени след одобрението на Стратегията за ВОМР за територията на Община Лом - индикативно месец октомври - декември 2017 г.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

І. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Изисквания за заемане на длъжността:

1. Висше образование, най-малко степен „бакалавър“;
2. Професионален стаж най-малко 5 /пет/ г. - удостоверява се с копие от трудова и/или осигурителна книжка и копие от договор/и;
3. Наличие на управленски опит – най-малко 2 /две/ години;
4. Опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори.
5. Опит в подготовката и изпълнението на проекти по национални и европейски програми; * Наличие на опит по т. 4 и т.5 се посочва в автобиографията на кандидата – описват се проектите, в реализацията на които е участвало лицето, както и неговата позиция.
6. Добро познаване на спецификата и социално-икономическите условия на територията на община Лом;
7. Добро познаване на българската и европейската нормативна база в областта на Оперативните програми на ЕС за периода 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г.;
8. Да има чисто съдебно минало;
9. Да има добра компютърна грамотност - Microsoft Office, Internet;
10. Владеенето на английски език – писмено и говоримо, е предимство;
11. Да притежава опит и умения за работа и управление на екип;
12. Да притежава аналитично мислене, организираност и отговорност;
13. Да има познания за водене на документацията, свързана с управлението на проектите;
14. Опит в подготовката и работата със стратегически документи, свързани с местното и регионално развитие;
15. Да е комуникативен/а, предприемчив/а и дипломатичен/на;
16. Да умее да работи с медиите.

Основни отговорности, присъщи на длъжността
Основните задължения на изпълнителния директор са свързани с последователно изпълнение на дейностите по прилагането на Стратегията за ВОМР и организиране на процедурите за прием, оценка и мониторинг на проектните предложения. Носи отговорност за постигане на целите и индикаторите за изпълнение и резултат.

1. Организира и координира дейностите свързани с текущото административно управление на Сдружение “МИГ- Лом”;
2. Ръководи управлението на дейностите свързани с реализацията на Стратегията за местно развитие и други проекти, реализирани от МИГ-а;
3. Разработва изискваните от закона или УО политики, обезпечаващи управлението и наблюдението върху дейностите и резултатите постигани от членовете на екипа.
4. Сформира, назначава и освобождава членовете на екипа на МИГ-а, както и външните експерти, лектори и консултанти;
5. Ръководи действията на екипа по проекта и контролира качественото им изпълнение;
6. Консултира бенефициентите при попълване на документите за кандидатстване, при попълване на заявките за плащане и при реализацията на дейностите;
7. Провежда инструктажи, съвещания и работни срещи с членовете на екипа;
8. Създава организационни предпоставки за реализиране на дейностите по проекта и текущо следи за изпълнението на проектните планове;
9. Отговаря за изпълнението на одобрения бюджет по проекта, като следи за целесъобразното и законосъобразното изразходване на финансовите средства по проекта;
10. Участва в проверката на реализираните от бенефициентите дейности на място;
11. Представя пред УО на ПРСР, партньорите и Управителния съвет междинните и окончателните технически и финансови отчети;
12. Отчита се пред Управителния съвет и общото събрание на МИГ-Лом и Управляващия орган на ПРСР за реализираните дейности и направените разходи по проекта;
13. Стопанисва и управлява предоставеното му имущество;
14. Подпомага организационно и технически дейността на: експертите, счетоводителя, членовете на Управителния съвет на МИГ-Лом, оценителите, лекторите и др. външни специалисти наети по проекта, като следи за спазването на регламентираните срокове и поетите ангажименти;
15. Поддържа връзките на МИГ с медиите, провежда пресконференции, участва в различни радио и телевизионни предавания, като презентира и промоцира МИГ и постигнатите от екипа и бенефициентите резултати;
16. Установява и поддържа връзките на МИГ с местните власти, бизнеса, неправителствените организации, читалищата и другите потенциални бенефициенти на МИГ;
17. Отговаря за правилното организиране на информационната обезпеченост в офиса, както и за неговата постоянна ангажираност по отношение на събирането, актуализирането и разпространяването на информацията.

Организационно-управленски връзки и взаимоотношения:
1. Изпълнителният Директор е пряко подчинен на Председателя на УС.
2. Изпълнителният Директор има подчинени – експерт/и по прилагане на стратегията, счетоводител, външни експерти.

Необходимите документи за участие в конкурса:
- Мотивационно писмо;
- Автобиография – европейски формат;
- Копие от диплома за завършено образование и други документи, удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации;
- Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит – трудова и/или осигурителна книжка, договори с възложители и други;
- Референции, ако има издадени такива;
- Свидетелство за съдимост;
- Свидетелство за управление на МПС;

ІІ. ЕКСПЕРТ ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Изисквания за заемане на длъжността:
1. Висше образование, най-малко степен „бакалавър“;
2. Професионален стаж най-малко 3 /три/ г. - удостоверява се с копие от трудова и/или осигурителна книжка и копие от договор/и;
3. Наличие на експертен опит в реализирането на минимум 1 проект;
4. Владеенето на английски език – писмено и говоримо, е предимство;
5. Да има добра компютърна грамотност - Microsoft Office, Internet;
6. Да притежава познания в областта на разработването, управлението и мониторирането на проекти;
7. Добро познаване на местните структури, публичните институции и социално-икономическите условия на територията на Община Лом;
8. Да притежава умения за разработване на информационни, обучителни и презентационни материали;
9. Да има чисто съдебно минало;
10. Да умее да работи в екип;
11. Да познава добре ПРСР, Подхода ЛИДЕР и техните изисквания;
12. Да притежава знания, необходими за реализацията на Стратегията за местно развитие;
13. Да познава всички процедури за подаване, оценяване, финансиране и реализация на проектите по мерките, залегнали в СМР.
14. Да знае и борави с проектната документация и изискванията към нейното разработване.
15. Да умее да комуникира и поддържа добри контакти с потенциалните и реалните изпълнители на мерките от СМР, да е отзивчив/а при консултациите и при срещите си с бенефициентите по проекта.

Основните функции и отговорности на Експерта:
Участва в цялостната дейност на организацията, вкл. в работата и с целевите групи, в т.ч. уязвими и маргинализирани групи от територията на прилагане на СВОМР.

1. Установява контакти с потенциалните бенефициенти и ги информира за възможностите, които предоставя СМР;
2. Прави проверка за административното съответствие на проектите и уведомява потенциалните бенефициенти за регистрираните нередности;
3. Подържа връзка с оценителите и организира втория етап от техническото оценяване;
4. Информира потенциалните бенефициенти за изискванията и процедурите регламентирани в СМР;
5. Консултира проектните предложения подготвяни за кандидатстване по мерките, залегнали в СМР;
6. Отговаря на всякакви въпроси свързани с реализацията на СМР от бенефициенти, медии, институции и др.;
7. Да информира и подпомага бенефициентите по проекти към СМР;
8. Да консултира бенефициентите при подготовката на заявления за подпомагане;
9. Консултира заявките за плащане и участва в проверката на място;
10. Организира и координира дейностите свързани с разработването на обучителни, методически и информационни материали необходими при реализацията на СМР;
11. Ръководи управлението на обучителните дейности свързани с административния капацитет при реализацията на Стратегията за местно развитие от Сдружение “МИГ-Лом“;
12. Разработва заданията, спецификациите и консултира обучителните материали, когато се изготвят от външен изпълнител или външни експерти;
13. Разработва обучителните и информационните материали, необходими за реализацията на СМР;
14. Осигурява или разработва методическите указания в Интернет страницата на МИГ;
15. Консултира Председателя на УС, Изпълнителния директор и членовете на екипа при възникнал казус в областта на разработването и управлението на проектите;
16. Отговаря за спазване изискванията на СМР от бенефициентите и докладва на Изпълнителния директор при регистрирани нарушения;

Организационно-управленски връзки и взаимоотношения:
1. Експертът е пряко подчинен на Изпълнителният Директор;
2. Експертът няма подчинени;

Необходимите документи за участие в конкурса:
- Мотивационно писмо;
- Автобиография – европейски формат;
- Копие от диплома за завършено образование и други документи, удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации;
- Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит – трудова и/или осигурителна книжка, договори с възложители и други;
- Референции, ако има издадени такива;
- Свидетелство за съдимост;

ІIІ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование: Висше икономическо или средно специално образование.
2. Общ професионален стаж: най-малко 5 години;
3. Компютърна грамотност – работа със счетоводни и текстообработващи програми;
4. Професионален опит като счетоводител при изпълнение на минимум 1 проект, финансиран от национални и европейски програми и фондове.
5. Да познава основните закони свързани с осчетоводяването на приходите и разходите на неправителствения сектор;
6. Да е запознат/а с подзаконовите документи регламентиращи спецификите по различните оперативни програми.
7. Да ползва свободно съвременните счетоводни продукти;
8. Умения за самостоятелно вземане на решения, свързани с изпълнени е на задълженията си;
9. Аналитични способности;
10. Финансова дисциплина.

Основните функции и отговорности:
Стриктно спазва разходите по одобрения бюджет на Сдружение “МИГ – Лом“ и бюджетите на отделните проекти.

1. Осчетоводява финансовите приходи и разходи отделно за всеки проект;
2. Следи за законосъобразното оформяне на първичните и вторични счетоводни документи;
3. Консултира бенефициентите при попълване на заявките за плащане;
4. Участва в проверката на реализираните от бенефициентите дейности на място;
5. Изплаща командировъчните разходи и възнагражденията на екипа;
6. Контролира изразходването на средствата, съобразно одобрения бюджет и изискванията на донора;
7. Оформя необходимите финансови документи и следи за постъпленията и разходите в касата и банковите сметки на сдружението;
8. Подготвя междинните и финалните отчети;
9. Подготвя договорите с административния, техническия персонал и гражданските договори;
10. Съдейства на мониториращите и одитиращите органи при извършване на проверките;
11. Събира, осчетоводява, съхранява и предоставя при поискване от управляващите или проверяващите органи цялата финансова документация;
12. Подпомага и съдейства за изпълнението на времевия график на проекта и съпътстващите ги плащания;

Организационно-управленски връзки и взаимоотношения:
1. Счетоводителят е пряко подчинен на Изпълнителният Директор на МИГ;
2. Длъжността няма подчинени;
3. Поддържа връзки с Изпълнителния директор на МИГ, останалите членове на екипа, с бенефициентите на СМР и с експертите от МЗХ;

Необходимите документи за участие в конкурса:
- Мотивационно писмо;
- Автобиография – европейски формат;
- Копие от диплома за завършено образование и други документи, удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации;
- Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит – трудова и/или осигурителна книжка, договори с възложители и други;
- Референции, ако има издадени такива;
- Свидетелство за съдимост;УКАЗАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Кандидатите представят изискваните документи за длъжността, за която кандидатстват в запечатан непрозрачен плик с отбелязано името на получателя „Местна инициативна група - Лом” и надпис „Участие в процедура по подбор на екип, за длъжността ………………… ”, информация за обратна връзка с кандидата – адрес, телефон и e-mail. Документите се подават на адрес: гр. Лом, ул. „Г. Манавски” №19, ет. 2, лично, с куриер или по пощата.

За документи, изпратени по пощата, важи датата на получаването им на мястото за набиране на документи, а не датата на пощенското клеймо.

Краен срок за представяне на документите – 17:00 ч. на 05.05.2017 г.

Предимство при подбора ще имат кандидати, които са участвали в процеса на планиране на Стратегия за местно развитие на „МИГ – Лом“ и живеещи на територията на община Лом.

Подборът се извършва от Управителния съвет на „МИГ- Лом” на два етапа: по документи и събеседване (интервю).

Решенията се вземат от членовете /50%+1/ за всяка позиция.

Само кандидати, чиито документи са одобрени и отговарят на изискванията, ще бъдат допуснати и поканени на събеседването.

Разглеждането на документите ще се проведе на 05.05.2017 г., от 17.30 ч.. На заседанието ще се определят кандидатите, допуснати до събеседване;

Резултатите ще бъдат обявени на страницата на „МИГ- Лом” miglom.org;

Събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе на 10.05.2017 г., от 17.30 ч. в офиса на „МИГ-Лом”, с адрес: гр. Лом, ул. „Г. Манавски” №19, етаж 2.

В срок до 12.05.2017 г., с всеки от избраните за длъжностите: изпълнителен директор, счетоводител, експерт/и по прилагане на Стратегията за местно развитие, ще бъде сключено двустранно писмено споразумение за последващо наемане на трудов договор, в случай на одобрение на заявлението и подписване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерство на земеделието и храните и СНЦ „МИГ – ЛОМ” по реда на Наредба №22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр.100 от 18 декември 2015 г.).

С Наредба № 22 можете да се запознаете на следния интернет адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=7CE3076F3D0C81C94554DB1DB6CD7C11?idMat=99498

За повече информация : 0887 658204 – Верочка Ценова – координатор по изпълнението на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.


Документи за подпис от одобрените кандидати:

Изтеглете от тук - Декларация към чл 24 относно липсата на обстоятелства по чл 12 ал 3
и от тук - Предварително споразумение

За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти