hmenu

Дата на откриване: 27.4.2018 г.

Дата на приключване: 10.05.2018 г, 17:00 ч

СНЦ МИГ ЛОМ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община Лом, одобрена по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
С промените се цели да се осигури съответствие с променената приложима национална нормативна уредба. С предложението за промени, допустимостта и мотивите за всяка конкретна промяна може да се запознаете в приложената по-долу таблица, в която се дава и точната обосновка за налагащата се промяна.
Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) могат да се изпращат до 17:00 ч. на 10.05.2018 г. (включително) на следната електронна поща: office@miglom.org.
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат ".word".

ПРЕДСЕДАТЕЛ УС: /п/ ПЕНКА ПЕНКОВА


Мерките от СВОМР

Съществуващ текст
Текст за промяна

Мярка 1-4.1 Допустими разходи Точка 4
4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно приложение №8, включително чрез финансов лизинг;
4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно приложение № 1 към раздел 8.2. от ПРСР 2014-2020 г., включително чрез финансов лизинг;
Промяната е свързана с изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители и отпадането на правното основание (чл.9а от ЗПЗП) за издаване на наредби по мерките от ПРСР 2014-2020 г., вкл. Наредба № 20 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в материални активи“ от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР за периода 2014-2020 г., от която е цитираното в СВОМР приложение №8.
Мярка 1-4.1. Допустими разходи Точка 8
8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 4;
8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на МИГ ЛОМ;
Промяната е свързана с изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители и отпадането на правното основание (чл.9а от ЗПЗП) за издаване на наредби по мерките от ПРСР 2014-2020 г., вкл. Наредба № 20 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в материални активи“ от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР за периода 2014 - 2020 г., от която е цитираното в СВОМР приложение №4.
Мярка 2-4.2. Допустими кандидати
За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са: 1. земеделски стопани, които отговарят на следните условия:  да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са: 1. земеделски стопани, които отговарят на следните условия:  да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл.7 ал.1 от ЗПЗП;
Промяната е свързана с изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители и отпадането на правното основание (чл.9а от ЗПЗП) за издаване на наредби по мерките от ПРСР2014-2020 г., вкл. .Наредба №3/1999 и нормативно препращане към разпоредбите на ЗПЗП.
Мярка 2-4.2. Допустими разходи Точка 4
т. 4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 3;
т.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ ЛОМ;
Промяната е свързана с изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители и отпадането на правното основание (чл.9а от ЗПЗП) за издаване на наредби по мерките от ПРСР 2014-2020 г., вкл. Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР за периода 2014 - 2020 г., от която е цитираното в СВОМР приложение 3.
Мярка 2-4.2. Допустими разходи Точка 7
7. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг;
7. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза, съгласно приложение № 1 към Раздел 8.2 от ПРСР 2014 - 2020 г., включително чрез финансов лизинг;
Промяната е свързана с изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители и отпадането на правното основание (чл.9а от ЗПЗП) за издаване на наредби по мерките от ПРСР 2014-2020 г., вкл. Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.3 "Инвестиции в преработка маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР за периода 2014 - 2020 г., от която е цитираното в СВОМР приложение №8.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти