hmenu

ПОКАНА за информационни срещи


Уважаеми съграждани,

Кметът на Община Лом – г-жа Пенка Пенкова, в партньорство с бизнеса и неправителствения сектор, в рамките на стартиралия проект по подмярка 19.1."Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие/ВОМР/" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и във връзка с осведомяване на местното население за дейностите по проекта, изработване на стратегия за местно развитие /СМР/ и учредяване на местна инициативна група /МИГ/

ви кани

на информационни събития през месец НОЕМВРИ 2016 както следва:

Провеждане на първи информационни срещи в следните села от територията:

09.11.2016 - от 16:00 часа – село Сливата - място на провеждане Сградата на кметството.

15.11.2016 - от 16:00 часа – село Станево - място на провеждане Сградата на кметството.

18.11.2016 - от 17:00 часа – село Сталийска махала - място на провеждане Сградата на кметството.

Провеждане на първи информационни срещи в град Лом:

21.11.2016 /понеделник/ - от 14:00 часа - място на провеждане Административна сграда на общински пазар - зала 1 - с представители на публичния сектор.

22.11.2016 /вторник/ - от 16:00 часа - място на провеждане Административна сграда на общински пазар - зала 1 - с представители на нестопанския сектор.

23.11.2016 /сряда/ - от 16:00 часа - място на провеждане Административна сграда на общински пазар - зала 1 - с представители на стопанския сектор.

Провеждане на първа пресконференция в град Лом:

25.11.2016 /петък/ - от 14:00 часа - място на провеждане Административна сграда на общински пазар - зала 1.

Заповядайте!


Проект № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти