hmenu

ПОКАНА

за еднодневни информационни срещи/семинари

Уважаеми съграждани,

Кметът на Община Лом – г-жа Пенка Пенкова, съвместно с партньорите от бизнеса и нестопанския сектор, в рамките на проект по подмярка 19.1. "Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие/ВОМР/” от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Ви канят

На информационни срещи/семинари на тема „Идентифициране на приоритетни области и потенциални мерки, които да залегнат в разработвана Стратегия за ВОМР на МИГ-ЛОМ.

Събитията през месец ЯНУАРИ 2017 ще бъдат проведени както следва:

За стопански сектор - 23.01.2017, от 10:00 часа, Заседателна зала на Община Лом - 3 етаж За представители на предприятия от всички икономически сектори (земеделски и неземеделски сектор), центрове за професионални обучения, земеделски производители – физически и юридически лица от територията на Община Лом.

За нестопански сектор - 24.01.2017, от 10:00 часа, Заседателна зала на Община Лом - 3 етаж За представители на НПО, училищни настоятелства и читалища, спортни и туристически организации, доставчици на социални услуги, културни и социални заведения.

За публичен сектор - 24.01.2017, от 10:00 часа, Залата за сесии на Об.С в Община Лом За Общинска администрация (общинско ръководство и служители), кметове на населени места, общински съветници, директори на общински и държавни училища на територията на Общината

Заповядайте!


Проект № РД 50-104/17.08.2016 г. - подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности”, Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти