hmenu

ПОКАНА

ЗА
УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ

(в рамките на дейност 1 от ДБФП)

Уважаеми представители на местните власти, бизнес, неправителствени организации и граждани на община Лом,

След редица проведени срещи и информационни кампании, Ви каним за участие в учредително събрание за създаване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лом“ в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-104 от 17.08.2016 г. по Програма за развитие на селските райони. Учредителното събрание ще се проведе на 7 февруари (вторник) 2017 г., от 14:00 ч., в Административната сграда на Общинския пазар, голяма зала, етаж 2-и, при следния проекто-дневен ред:

•  Избор на протоколист и секретар на учредителното събрание
•  Представяне на подхода ВОМР през програмен период 2014-2020 година и изискванията на Наредба №16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г. и Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г
•  Приемане на решение за учредяване на СНЦ „МИГ Лом“
•  Приемане на Устав за сдружението
•  Избор на членове на Управителен съвет на МИГ Лом
•  Избор на председател на Управителния съвет на МИГ Лом
•  Определяне на имуществени вноски и членски внос 

Всички материали по дневния ред са на разположение всеки работен ден от 9,30 до 11,30 ч., и в събота от 9,30 до 14,30 ч., в офиса на МИГ-Лом на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2. Предварително благодарим! Разчитаме на Вашата активност и ангажираност!

С уважение,
ПЕНКА ПЕНКОВА
Кмет на община ЛомПроект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти