hmenu

ПОКАНА

Уважаеми съграждани,

В изпълнение на проект, финансиран по подмярка 19.1.“Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие (ВОМР)” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, Кметът на Община Лом и Председател на УС на МИГ-ЛОМ – г-жа Пенка Пенкова, съвместно с партньорите от бизнеса и нестопанския сектор

Ви канят

да посетите планираните събития на МИГ-ЛОМ както следва:

Детайлен график на срещите за месец март 2017 г.

Таблица график


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти