ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ,
от територията на община Лом

П О К А Н А

за провеждане на обществено обсъждане
(в рамките на под-дейност 5.4 от ДБФП) на тема:

Обществено обсъждане на разработваната Стратегия за ВОМР до 2020 г. на Местна инициативна група - ЛОМ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-104 от 17.08.2016 г. по Програма за развитие на селските райони, Община Лом кани представители на всички сектори от територията на общината да вземете участие в първо обществено обсъждане на разработваната Стратегията за ВОМР на МИГ-ЛОМ до 2020 г.

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА:

 • Дата 29 март 2017 г., сряда
 • Начален час 16:00 ч.
 • Място на провеждане Административна сграда на общински пазар – зала 1, гр. Лом

Предварително благодарим! Разчитаме на Вашата активност и присъствие!

С уважение, ПЕНКА ПЕНКОВА Кмет на община Лом


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти