ДО
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТОПАНСКИЯ СЕКТОР
(земеделски производители и преработватели, предприятия от горския сектор)
от територията на община Лом

П О К А Н А

за провеждане на информационна среща (в рамките на под-дейност 5.3 от ДБФП)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-104 от 17.08.2016 г. по Програма за развитие на селските райони, Община Лом кани представители на земеделските производители и преработватели, предприятия от горския сектор от територията на общината да вземете участие в информационна среща, на която ще имате възможността да се запознаете и да зададете своите въпроси относно:

 • Представяне на индикативна стратегическа рамка на Стратегия за ВОМР на МИГ-ЛОМ до 2020 г.
 • Представяне на индикативна финансова рамка на Стратегия за ВОМР на МИГ-ЛОМ до 2020 г.
 • Стратегия за ВОМР на МИГ-ЛОМ като инструмент за финансиране на проекти на бенефициенти от стопанския сектор от територията на община Лом до 2020 г.

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА:

Дата: 27 март 2017 г., понеделник
Начален час: 10:30 ч
Място на провеждане: Административна сграда на общински пазар – зала 1, гр. Лом

Предварително благодарим! Разчитаме на Вашата активност и присъствие!

С уважение, ПЕНКА ПЕНКОВА, Кмет на община Лом


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти