hmenu

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

През месец април предстоят две обществени обсъждания на Стратегията за Водено от общностите местно развитие за периода 2014-2020 година за територията на община Лом, които ще бъдат проведени както следва:

ВТОРО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

21 АПРИЛ 2017 от 14.00 часа, Административна сграда на Общински пазар – Зала 2

ТРЕТО /ФИНАЛНО/ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

28 АПРИЛ 2017 от 14.00 часа, Административна сграда на Общински пазар – Зала 2

Обсъжданията имат за цел да подпомогнат разработването на реалистичен планов документ за местно развитие, отговарящ в най-голяма степен на потребностите на местните заинтересовани страни. Заложените в нашата Стратегия средства са: 1 500 000 евро на Програма за развитие на селските райони – за проекти на ЗП и преработватели, НПО, микропредприятия, читалища, настоятелства; по ОП Иновации и конкурентоспособност -
1 000 000 евро - за малки и средни предприятия; 500 000 евро по ОП НОИР – за училища и детски градини; 760 000 евро – по ОП РЧР – за микропредприятия, работодатели, Община, НПО и др. Всички бенефициенти трябва да са регистрирани и да изпълняват дейностите на територията на Община Лом

ЗАПОВЯДАЙТЕ !


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти