hmenu

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИГ-ЛОМ

П О К А Н А

за
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА МИГ-ЛОМ,

По решение на УС на МИГ-Лом /протокол №2/11.04.2017/, на основание чл. 19 ал 2 и 3 Ви каним за участие в заседание на общото събрание на МИГ – ЛОМ, което ще се проведе на 28 април /петък/ 2017 г, от 18:00 часа, в гр. Лом, ул. „Г.Манафски“ 19 – Административна сграда Общински пазар, при следния проекто-дневен ред:

 • Представяне на новите членове на МИГ-ЛОМ, приети от УС съгласно чл.12 от Устава на МИГ-ЛОМ.
 • Приемане на Стратегия за ВОМР и решение за кандидатстване за финансирането и по подмярка 19.2. от ПРСР.
 • Определяне на имуществени вноски и членски внос.

Всички материали по дневния ред са на разположение на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2. Регистрацията ще започне в 17:15 часа за членовете - срещу документ за самоличност, за пълномощниците – срещу писмено пълномощно с минимално съдържание, определено в Устава на сдружението и срещу документ за самоличност.

Съгласно чл. 19 ал 4 от Устава на МИГ-ЛОМ при липса на кворум от 50 % събранието ще се проведе с един час по-късно, независимо от броя на явилите се членове. Кворумът се установява по регистрационния списък.

УС на МИГ-Лом

Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти