hmenu

ДО
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВУО/УС НА МИГ-ЛОМ

П О К А Н А

за
УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

Във връзка с предстоящото подписване на Споразумение/Договор с МЗХГ и представяне на документи съгласно чл. 35, ал. 2 от Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) за периода 2014 – 2020 г. (Постановление № 161 от 2016 г.) Ви каним за участие в заседание ВУО на МИГ – ЛОМ, което ще се проведе на
24 януари / сряда/ 2018 г, от 17.00 часа., в офиса на МИГ-ЛОМ, при следния проекто-дневен ред:

 • Въпроси по представянето документите по чл. 35, ал. 2 от Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г.
 • Обсъждане на проект за Индикативна годишна работна програма по мерките от Стратегията на МИГ-ЛОМ
 • Обсъждане на Проект за бюджет по подмярка 19.4
 • Други

Председател на ВУО: /П. Пенкова/ УС на МИГ-Лом

Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти