hmenu

ДО
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ

П О К А Н А

за
ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

Във връзка с разглеждане и приемане на нова нормативна уредба за работата на МИГ-ЛОМ ви каня за участие в заседание УС/КУО на МИГ – ЛОМ, което ще се проведе на 8 февруари / четвъртък / 2018 г, от 17.00 часа, в офиса на МИГ-ЛОМ, при следния проекто-дневен ред:

 • Разглеждане и обсъждане на проект за Индикативна годишна работна програма за 2018;
 • Вътрешни правила за финансовото управление, административно – организационната дейност и документаооборота на МИГ;
 • Други.

За предварително запознаване всички материали по дневния ред ще бъдат изпратени на членовете на УС по електронна поща и са на разположение на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2


С уважение, Пенка Пенкова, председател на УС на МИГ-Лом

Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти