hmenu
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОС НА МИГ-ЛОМ


П О К А Н А

за
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА МИГ-ЛОМ,

На основание чл.19 ал.2 от Устава на СНЦ МИГ-ЛОМ и с решение на УС (протокол № 7 от 6 март 2018) Председателят на УС на МИГ-ЛОМ кани всички членове за участие в заседание на общото събрание на МИГ-ЛОМ, което ще се проведе на 27 март (вторник) 2018 г., от 17:00 часа в гр. Лом, ул. "Г.Манафски" 19 - Административна сграда Общински пазар, етаж 2, заседателна зала 1, при следния проекто-дневен ред:

 • Представяне и приемане на годишен отчетен доклад и счетоводен баланс 2017, съгласно чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ;
 • Обсъждане и приемане на проект за ИГРП и проектобюджет 2018/2019;
 • Обсъждане и приемане на вътрешни правила за работа на СНЦ МИГ-ЛОМ;
 • Други.

Всички материали по дневния ред са на разположение на адрес: гр. Лом, ул. "Г.Манафски" 19 - Административна сграда на Общински пазар, етаж 2, както и на сайта на МИГ-ЛОМ.

Регистрацията ще започне в 16:30 часа - срещу документ за самоличност, за пълномощниците - срещу писмено пълномощно с минимално съдържание, определено в Устава на сдружението и срещу документ за самоличност.

Съгласно чл.19 ал.4 от Устава на МИГ-ЛОМ при липса на кворум от 50% събранието ще се проведе един час по-късно, независимо от броя на явилите се членове. Кворумът се установява по регистрационния списък.


  Председател УС на МИГ-Лом, Пенка Пенкова

Изтеглете материалите за събранието:
1. Годишен финансов отчет на НПО.
2. Индикативна работна програма и проект за бюджет за 2018 г.
3. Вътрешни правила на МИГ-Лом.

Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти