hmenu
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ


П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

Във връзка с разглеждане и приемане на нова нормативна уредба Ви каня за участие в заседание УС/КУО на МИГ – ЛОМ, което ще се проведе на 27 април /петък/ 2018 г, от 17.00 часа, в офиса на МИГ-ЛОМ, при следния проекто-дневен ред:

 • Разглеждане и обсъждане на проект за промени в Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ;
 • Избор на заместник председател на УС;
 • Други.

За предварително запознаване всички материали по дневния ред са на разположение на адрес: гр. Лом, ул. "Г.Манафски" 19 - Административна сграда на Общински пазар, етаж 2.


  С уважение, Пенка Пенкова, Председател на УС


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти