hmenu
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОС НА МИГ-ЛОМ


П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА МИГ-ЛОМ,

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл.19 ал.2 от Устава на СНЦ МИГ-ЛОМ и с решение на УС /протокол № 9 от 27 април 2018/, Председателят на УС на МИГ ЛОМ кани всички членове за участие в заседание на общото събрание на МИГ–ЛОМ, което ще се проведе на 10 май /четвъртък/ 2018 г, от 17:00 часа, в гр. Лом, ул. „Г.Манафски“ 19,  Административна сграда Общински пазар, етаж 2, заседателна зала 1, при следния проекто-дневен ред:

 • Разглеждане и обсъждане на проект за промени в Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ;
 • Други.

Регистрацията ще започне в 16:30 часа - срещу документ за самоличност, за пълномощниците – срещу писмено пълномощно с минимално съдържание, определено в Устава на сдружението и срещу документ за самоличност. Съгласно чл. 19 ал. 4 от Устава на МИГ-ЛОМ при липса на кворум от 50 % събранието ще се проведе един час по-късно, независимо от броя на явилите се членове. Кворумът се установява по регистрационния списък.


  Председател УС на МИГ-Лом, Пенка Пенкова


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти