hmenu

П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ-ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ ПО СВОМР НА СНЦ МИГ-ЛОМ

Във връзка с изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-40/24.04.2018 по подмярка "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" и по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. със Заповед № 3 / 02.05.2018 на Председателя на КУО на МИГ-Лом, и на основание чл.22 т.11 от Устава на Миг-Лом и чл.8, ал.1 от Вътрешните правила за избор на външни оценители на МИГ-Лом и Минималните изисквания към реда за оценка на проекти, СНЦ "МИГ-Лом" кани заинтересованите лица да участват в конкурс за избор на външни експерт-оценители.

Пълният текст на поканата изтеглете от тук.

Правилниците на МИГ-Лом и документите за кандидатстване изтеглете от тук:
Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти