hmenu
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ


П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

На основание чл.21 ал.1 от Устава на СНЦ МИГ-ЛОМ Ви каня за участие в заседание на УС/КУО на МИГ-Лом, което ще се проведе на 29 май /вторник/ 2018 г, от 17.00 часа, в офиса на МИГ-ЛОМ, при следния проекто-дневен ред:

 • Одобряване на външни оценители след проведен конкурс;
 • Други.

За предварително запознаване всички материали по дневния ред са на разположение на адрес: гр. Лом, ул. "Г.Манафски" 19, Административна сграда на Общински пазар, етаж 2.


  С уважение, Пенка Пенкова, Председател на УС


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти