hmenu
Сдружението „Местна инициативна група - Лом” (МИГ-Лом) открива първата процедура за подбор на проектни предложения - Мярка 4 по Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ-ЛОМ“,№BG06RDNP001-19.057, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., финансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и националния бюджет.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 938 784 лв., от които 844 905,60 лв. са средства от ЕЗФРСР и 93 878,40 лв. национално съфинансиране.
За финансиране на проекти могат да кандидатстват Община Лом, юридически лица с нестопанска цел (НПО), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот, читалища, регистрирани по Закона за народните читалища (ЗНЧ), за дейности свързани с културния живот и МИГ-ЛОМ.
Първият прием за подаване на проектните предложения стартира на 01.08.2018 г., а крайният срок е до 01.10.2018 г.
Подробна информация и необходими документи за кандидатстване може да намерите тук - http://miglom.org/ob_obs/obs_2018_07_18.php

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти