hmenu
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ


П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

На основание чл.21 ал.4 и във връзка с отваряне на процедура по прием на проекти по мярка 3-6.4.1 от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ, Ви каня за участие в заседание УС/КУО на МИГ – ЛОМ, което ще се проведе на 13 септември /четвъртък/ 2018 г, от 17:00 часа, в офиса на МИГ-Лом, при следния проекто-дневен ред:

 • Отваряне на процедура мярка 3-6.4.1 от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ;
 • Утвърждаване на минимален праг за прием на проекти по мерки от ПРСР, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ;
 • Взимане на решение за мярка 7.2. по чл.25 ал.(5) „Когато Председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-ЛОМ“  представлява допустим кандидат за участие в процедура за подбор на проекти по конкретна мярка от СВОМР, което води до потенциален финансов конфликт на интереси, Управителният съвет избира на свое заседание друг свой член, на който  делегира  права  да  подписва всички документи, свързани с назначаването и дейността на Комисията за избор на проекти по конкретната мярка по СВОМР .“;
 • Други.

За предварително запознаване всички материали по дневния ред ще бъдат изпратени на членовете на УС по електронна поща и са на разположение на адрес: гр. Лом, ул. "Г.Манафски" 19, Административна сграда на Общински пазар, етаж 2.


С уважение, Пенка Пенкова, Председател на УС


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти