hmenu
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ


П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

На основание чл. 21 ал.6 от  Устава на СНЦ МИГ ЛОМ, Ви каня за участие в заседание на УС/КУО на МИГ-ЛОМ, което ще се проведе на 28 септември /петък/ 2018 г, от 17:00 часа, при следния проекто-дневен ред:

 • Одобряване на Заявление на планираните дейности и разходи за следващата 2019 г. на СНЦ „МИГ-ЛОМ“;
 • Одобряване на Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ през 2019 г.;
 • Други организационни.

С цел удостоверяване на полезността на участие на МИГ-ЛОМ в Националната асоциация на местните инициативна групи, прилагам Покана за членство и Устав на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“


С уважение, Пенка Пенкова, Председател на УС


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти