hmenu


П О К А Н А

за ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с предстоящ прием на проектни предложения по мярка 3-6.4.1. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група - ЛОМ”, Ви каня да участвате в информационна среща по тема:
 

„Запознаване с процедура за подбор на проектни предложения  по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“


По мярката могат да кандидатстват: Земеделски стопани, които имат минимален стандартен производствен обем на земеделското стопанство не по-малко от левовата равностойност на 2 000 евро; Микропредприятия регистрирани като еднолични търговци (ЕТ), или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията (при определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията и  физически лица, регистрирани по Закона за занаятите). Стойност на допустимите разходи на проект: от 5000 лв. -140 000 лв. Интензитет на помощта: от 50% до 75 %.

Допустими са само кандидати със седалище на ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

Индикативно се очаква мярката да бъде отворена в ИСУН 2020 от 26.10.2018 г за срок от  30 дни за кандидатстване.

Дата на провеждане: 13.10.2018 (събота ), от 10:00 часа.
Място на провеждане: гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19, ет.2 – зала №2


Участие в информационната среща  може да заявите:
1. По e-mail: office@miglom.org, 
2. По телефон: 0888  25 27 01
3. Участие в информационната среща може да вземете и без предварително заявяване. 

За предварително запознаване всички материали са на разположение на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2


ЗАПОВЯДАЙТЕ!


С уважение, Пенка Пенкова, Председател на УС


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти