hmenu


П О К А Н А

за участие в информационна среща за потенциални кандидати и местни лидери


Скъпи съграждани,
Във връзка с удължен срок на прием на проектни предложения по мярка 4-7.2 от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група - ЛОМ”, Ви каним да участвате в информационна среща по тема:

„Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.057- МИГ–ЛОМ, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Дата на провеждане: 18.10.2018 (четвъртък), от 10:00 часа.
 
Място на провеждане: гр. Лом, ул. „Дунавска“ № 57А, ет2, Дирекция „Информационна политика и управление на проекти и програми“

ЗАПОВЯДАЙТЕ!


С уважение, Пенка Пенкова, Председател на УС


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти