hmenu


П О К А Н А

за участие в информационна среща


Във връзка с предстоящ прием на проектни предложения по Мярка 13 от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-ЛОМ, екипът на МИГ ЛОМ Ви кани на еднодневна информационна среща за местни лидери и потенциални кандидати на  тема:

„Процедура за подбор на проектни предложения 
с два  крайни срока
№ BG16RFOP002-2.028
МИГ ЛОМ “Подобряване на капацитета за растеж на МСП
на територията на МИГ- ЛОМ“

Участниците в информационната среща ще се запознаят с:
 • Условията за подготовка на проекти по процедурата;
 • Процедурата  за подбор на проектни предложения по мярката;
 • Работа в ИСУН.

Дата на провеждане:  25.10.2018г. (четвъртък) от 10:00 часа
Място на провеждане: гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19 ,ет 2 – зала №2

Участие в информационната среща  може да заявите:
1. По e-mail: office@miglom.org
2. По телефон: 0878965898
3. Участие в информационната среща може да вземете и без предварително заявяване. 
Всички материали по процедурата са публикувани на е-адрес: http://miglom.org/

ЗАПОВЯДАЙТЕ!


Екип на МИГ-Лом


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти