hmenu
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ


П О К А Н А

за НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

Във връзка с настъпили промени и предприети действия от УС и екипа на МИГ-ЛОМ по процедурите за мярка 4-7.2 и мярка 3–6.4.1 от Стратегията на МИГ ЛОМ по ПРСР Ви каня за участие в неприсъствено заседание на УС/КУО за вземане на решения на основание чл.21 ал.6 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ, което ще се проведе на 15 октомври /понеделник/ 2018 г, от 17:00 часа,  при следния дневен ред:

 • Отстраняване на несъответствия по взети решения, отразени в Протокол 13/13.09.2018 г ;
 • Актуализиране на индикативния график за прием на проектни предложения за 2018 г.;
 • Промяна в документите към Условията за кандидатстване по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.109 по мярка 3- 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР на МИГ.

С цел запознаване с предложението за актуализация на Индикативен график за прием на проектни предложения към СВОМР на МИГ-ЛОМ за 2018 г. прилагам Приложение № 1.


С уважение, Пенка Пенкова, Председател на УС


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти