hmenu
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ


П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

Каня Ви за участие в заседание на УС/КУО за вземане на решения на основание чл. 21 ал.6 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ, което ще се проведе на 1 ноември /четвъртък/ 2018 г, от 18:00 часа,  при следния дневен ред:

1. Обсъждане и подбор на Комисия за подбор на проектни предложени (КППП) процедура BG06RDNP001-19.057 МИГ ЛОМ подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”;

2. Одобряване на обява за прием на проектни предложения и Насоки и образци на документи към условията за кандидатстване и изпълнение по Регламент 1305 по ПРСР 2014-2020 процедура BG06RDNP001-19.125 по мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ;

3. Други.

С цел подобряване на оперативната работа на УС, пакета документи по процедура BG06RDNP001-19.125 по мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ е предоставен на членовете на УС по електронен път. Документите са налични и в офиса на СНЦ „МИГ-ЛОМ“ на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19, ет. 2 Административна сграда на „Общински пазар“.


С уважение, Пенка Пенкова, Председател на УС


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти