hmenu
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ


П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

Каня Ви за участие в заседание на УС/КУО, което ще се проведе на 19 ноември /понеделник/ 2018 г, от 17:00 часа,  при следния дневен ред:

1. Обсъждане и подбор на Комисия за подбор на проектни предложени (КППП)процедура № BG16RDNP002-2.028“Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ- ЛОМ“;

2. Одобряване на проект на обява за прием на проектни предложения и Насоки с образци на документи към условията за кандидатстване и изпълнение по процедура BG06RDNP001-19.185 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ Мярка 5 - 7.5 от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-ЛОМ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ;

3. Други.

С цел подобряване на оперативната работа на УС документите по мярка 5 - 7.5 от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ е предоставена на членовете на УС по електронен път. Документите са налични и в офиса на СНЦ „МИГ-ЛОМ“ на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19, ет. 2 Административна сграда на „Общински пазар“.


С уважение, Пенка Пенкова, Председател на УС


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти