hmenu
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ


П О К А Н А

за НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

Каня Ви за участие в неприсъствено заседание на УС/КУО за вземане на решения на основание чл. 21 ал.6 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ, което ще се проведе на 28 ноември /сряда/ 2018 г, от 17:00 часа, при следния дневен ред:

1. Участие на Председателя на УС на МИГ в организирани служебни пътувания на територията на чуждестранни МИГ от Европейския съюз с цел придобиване на умения за ефективно прилагане на СВОМР, добри практики и обмяна на опит.;

С цел запознаване с предложението прилагам Договор № 42 / 05.11. 2018 г. с “РИВАС ТУР“ ЕООД, ЕИК 131298551 и програма за служебно пътуване през декември 2018 г.

С уважение, Пенка Пенкова, Председател на УС


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти