hmenu
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ

       idea МИГ ЛОМ кани всички интересуващи се от мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от СВОМР на МИГ-ЛОМ, на информационна среща.

Срещата ще се проведе на 30.11.2018, от 10:00 часа, в административна сграда на пазара, 2-ри етаж.

Дейностите по проектите могат да бъдат в много широка гама – организиране на културни събития, тематични изложби – на местни храни, занаятчийски продукти и др., проучване, изучаване и съхранение на местните идентичности, изработване на материали за промотиране на материалното и нематериално културно наследство, спортни и еко събития и много др. дейности. Бюджетът на проект е от 3 000 лв. до 100 000 лв., а помощта от 60 % до 100%.

Реализирайте идеите си! Заповядайте!Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти