hmenu
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ


П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

Каня Ви за участие в заседание на УС/КУО, което ще се проведе на 17 декември /понеделник/ 2018 г, от 17:00 часа, при следния дневен ред:

1. Приемане на Оценителен доклад за работата на КППП по процедура BG06RDNP001-19.057 МИГ ЛОМ подмярка 7.2. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-ЛОМ - „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

2. Други

С цел подобряване на оперативната работа на УС, оценителен доклад за работата на КППП по процедура BG06RDNP001-19.057 МИГ ЛОМ е предоставена на членовете на УС по електронен път.
Документите са налични и в офиса на СНЦ „МИГ-ЛОМ“ на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19, ет. 2 Административна сграда на „Общински пазар“.

С уважение, Пенка Пенкова, Председател на УС


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти