ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ


П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

Каня Ви за участие в заседание на УС/КУО, което ще се проведе на 3 януари /четвъртък/ 2019 г, от 17:00 часа, при следния дневен ред:

1. Приемане на Оценителен доклад за работата на КППП по КППП по процедура № BG16RDNP002-2.028 МИГ ЛОМ “Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ- ЛОМ“, Мярка 13 от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ

2. Други

С цел подобряване на оперативната работа на УСоценителен доклад за работата на КППП по № BG16RDNP002-2.028 МИГ ЛОМ е предоставена на членовете на УС по електронен път.
Документите са налични и в офиса на СНЦ „МИГ-ЛОМ“ на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19, ет. 2 Административна сграда на „Общински пазар“.

С уважение, Пенка Пенкова, Председател на УС

За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти