ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ


П О К А Н А

за НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

Каня Ви за участие в неприсъствено заседание на УС/КУО за вземане на решение на основание чл. 21 ал.6 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ, което ще се проведе на 22 януари /вторник/ 2019 г, при следния дневен ред:

1. Взимане на решение за избор на комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.109 по мярка 3-6.4.1 "ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ.


С уважение, Пенка Пенкова, Председател на УС


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти