hmenu
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ


П О К А Н А

за ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

Каня Ви за участие в заседание на УС/КУО, което ще се проведе на 13.02.2019 /сряда/, от 17.00 часа, в офиса на МИГ ЛОМ, при следния проект за дневен ред:

1. Вземане на решение по чл.25 ал.(5) от Устава на МИГ ЛОМ за заместващ председателя по процедура BG06RDNP001-19.185 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, мярка 5 - 7.5 от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-ЛОМ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ.

2. Одобряване на обява за прием на проектни предложения и Насоки за кандидатстване и образци на документи за кандидатстване по подмярка мярка 5-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.

3. Одобряване на промени в Индикативен график за приеми по мярка 5-7.5. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ ЛОМ“ за 2019 година.

4. Други.

Всички документи по мярка 5-7.5 са изпратени на електронни ви адреси за предварително запознаване.


С уважение, Пенка Пенкова, Председател на УС

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти