hmenu
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ


П О К А Н А

за ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

Каня Ви за участие в заседание на УС/КУО, което ще се проведе на 13.02.2019 /сряда/, от 17.00 часа, в офиса на МИГ ЛОМ, при следния проект за дневен ред:

1. Вземане на решение по чл.25 ал.(5) от Устава на МИГ ЛОМ за заместващ председателя по процедура BG06RDNP001-19.185 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, мярка 5 - 7.5 от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-ЛОМ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ.

2. Одобряване на обява за прием на проектни предложения и Насоки за кандидатстване и образци на документи за кандидатстване по подмярка мярка 5-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.

3. Одобряване на промени в Индикативен график за приеми по мярка 5-7.5. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ ЛОМ“ за 2019 година.

4. Други.

Всички документи по мярка 5-7.5 са изпратени на електронни ви адреси за предварително запознаване.


С уважение, Пенка Пенкова, Председател на УС


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти