hmenu
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ


П О К А Н А

за НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

На основание чл. 21, ал.1 от Устава на СНЦ МИГ-Лом Ви каня за участие в неприсъствено заседание на УС/КУО, което ще се проведе на 27 февруари /сряда/ 2019 г, при следния дневен ред:

1. Утвърждаване на насоки, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти от Председателя на УС по мярка 8 - № BG05M9OP001-1.045 МИГ ЛОМ "Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица".

2. Кандидатстване на СНЦ "МИГ ЛОМ" с проектно предложение по подмярка 19.3. "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014.

Материалите от дневния ред са предоставени на членовете на УС по електронен път и са на разположение на адрес: гр. Лом, ул. "Георги Манафски" № 19, Административна сграда на Общински пазар, етаж 2, за предварително запознаване.


С уважение, Пенка Пенкова, Председател на УС

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти