hmenu

П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ ЛОМ,

На основание чл. 21 ал.6 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ на 21.03.2019.г. /четвъртък/, Ви каня за участие в неприсъствено заседание на УС/КУО на МИГ–ЛОМ при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Удължаване на срока на приема на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.125 МИГ-ЛОМ по мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ ЛОМ.

2. Утвърждаване на пакет документи, определящи условията за кандидатстване и условия за изпълнение на одобрените проекти по Мярка 12 от СВОМР, процедура BG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ ЛОМ“.

За предварително запознаване материалите по дневния ред са на разположение на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2

С уважение,
Пенка Пенкова

Председател на УС


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти