П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ ЛОМ,

На основание чл. 21 ал.6 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ на 21.03.2019.г. /четвъртък/, Ви каня за участие в неприсъствено заседание на УС/КУО на МИГ–ЛОМ при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Удължаване на срока на приема на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.125 МИГ-ЛОМ по мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ ЛОМ.

2. Утвърждаване на пакет документи, определящи условията за кандидатстване и условия за изпълнение на одобрените проекти по Мярка 12 от СВОМР, процедура BG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ ЛОМ“.

За предварително запознаване материалите по дневния ред са на разположение на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2

С уважение,
Пенка Пенкова

Председател на УС


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти