ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ


П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

Каня Ви за участие в заседание на УС/КУО, което ще се проведе на 18 март /понеделник/ 2019 г, от 17:00 ч, при следния дневен ред:

1. Утвърждаване на насоки, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по Мярка 12от стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ,Процедура BG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ ЛОМ“.

2. Приемане на списък на обществените поръчки, които МИГ Лом ще проведе през 2019 г. в съответствие със Закона за обществени поръчки.

2. Други.

С цел подобряване на оперативната работа на УС всички документи за обсъждане включени в дневния ред са предоставени на членовете на УС по електронен път.

Документите са налични и в офиса на СНЦ „МИГ-ЛОМ“ на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19, ет. 2, Административна сграда на „Общински пазар“.


С уважение, Пенка Пенкова, Председател на УС


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти