hmenu
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ


П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

Каня Ви за участие в заседание на УС/КУО, което ще се проведе на 18 март /понеделник/ 2019 г, от 17:00 ч, при следния дневен ред:

1. Утвърждаване на насоки, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по Мярка 12от стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ,Процедура BG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ ЛОМ“.

2. Приемане на списък на обществените поръчки, които МИГ Лом ще проведе през 2019 г. в съответствие със Закона за обществени поръчки.

2. Други.

С цел подобряване на оперативната работа на УС всички документи за обсъждане включени в дневния ред са предоставени на членовете на УС по електронен път.

Документите са налични и в офиса на СНЦ „МИГ-ЛОМ“ на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19, ет. 2, Административна сграда на „Общински пазар“.


С уважение, Пенка Пенкова, Председател на УС


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти