hmenu

П О К А Н А

за УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА


Екипът на МИГ ЛОМ Ви кани на еднодневна информационна среща за местни лидери и потенциални кандидати на тема:

„Процедура за подбор на проектни предложения с два крайни срока помощ Процедура № BG05M9OP001-2.034 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други"
Участниците в информационната среща ще се запознаят с:
 • Условията за подготовка на проекти по процедурата;
 • Процедурата за подбор на проектни предложения по мярката;
 • Работа в ИСУН.
Дата на провеждане: 12.04./петък/ 2019г. от 10.00 часа
Място на провеждане: гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19, ет 2 – зала №2

Участие в информационната среща може да заявите:
1. По e-mail: office@miglom.org
2. По телефон: 0878 965 898
3. Участие в информационната среща може да вземете и без предварително заявяване.

Всички материали по процедурата са публикувани на е-адрес: http://miglom.org/

ЗАПОВЯДАЙТЕ!


Екип на МИГ ЛОМ


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти