hmenu

П О К А Н А

за УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА


Екипът на МИГ ЛОМ Ви кани на еднодневна информационна среща за местни лидери и потенциални кандидати на тема:

„Процедура за подбор на проектни предложения с два крайни срока помощ Процедура № BG05M9OP001-2.034 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други"
Участниците в информационната среща ще се запознаят с:
 • Условията за подготовка на проекти по процедурата;
 • Процедурата за подбор на проектни предложения по мярката;
 • Работа в ИСУН.
Дата на провеждане: 12.04./петък/ 2019г. от 10.00 часа
Място на провеждане: гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19, ет 2 – зала №2

Участие в информационната среща може да заявите:
1. По e-mail: office@miglom.org
2. По телефон: 0878 965 898
3. Участие в информационната среща може да вземете и без предварително заявяване.

Всички материали по процедурата са публикувани на е-адрес: http://miglom.org/

ЗАПОВЯДАЙТЕ!


Екип на МИГ ЛОМ


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти