hmenu

П О К А Н А

за УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с обявен прием на проектни предложения в ИСУН 2020 по мярка 5-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-ЛОМ, Ви каня на информационна среща на тема:

„Запознаване с процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.185 по мярка 5-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Дата на провеждане: 24.04 /сряда/ 2019 г. от 10.00 часа
Място на провеждане: гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19, ет 2 – зала №2

Участие в информационната среща може да заявите:
1. По e-mail: office@miglom.org
2. По телефон: 0888 25 27 01
3. Участие в информационната среща може да вземете и без предварително заявяване.

Всички материали за оперативно протичане на информационната среща са публикувани на сайта на МИГ ЛОМ и са на разположение за предварително запознаване на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2

ЗАПОВЯДАЙТЕ!


Председател на КУО на МИГ ЛОМ: Пенка Пенкова


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти