П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

На основание чл. 21 ал.1 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ на 08.05.2019 г. /сряда/, от 18:00 ч, Ви каня за участие в заседание на УС/КУО на МИГ – ЛОМ при следния

ДНЕВЕН РЕД: :

1. Обсъждане и подбор на Комисия за подбор на проектни предложени (КППП) по процедура № BG05M9OP001-2.034 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“.
2. Обсъждане и подбор на Комисия за подбор на проектни предложени (КППП) по процедураBG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ – ЛОМ“.
3. Други.

С цел подобряване на оперативната работа на УС всички документи за обсъждане включени в дневния ред са предоставени на членовете на УС по електронен път.

Материалите по дневния ред са на разположение и на адрес:
гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2

С уважение
ПЕНКА ПЕНКОВА

Председател на УС


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти