hmenu

П О К А Н А

за УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с обявен прием на проектни предложения в ИСУН 2020 по мярка 9 „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-ЛОМ,

Екипът на МИГ ЛОМ Ви кани наеднодневна информационна среща за местни лидери и потенциални кандидати на тема :

„Процедура за подбор на проектни предложения с два крайни срока по м. № BG05M9OP001-1.047 МИГ ЛОМ „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“

Участниците в информационната среща ще се запознаят с:
 • Условията за подготовка на проекти по процедурата;
 • Процедурата за подбор на проектни предложения по мярката;
 • Работа в ИСУН.

Дата на провеждане: 10.05 /петък/ 2019 г. от 10.00 часа
Място на провеждане: гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19, ет 2 – зала №2

Участие в информационната среща може да заявите:
1. По e-mail: office@miglom.org
2. По телефон: 0878 965 898
3. Участие в информационната среща може да вземете и без предварително заявяване.

Всички материали по процедурата са публикувани на сайта на МИГ ЛОМ.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!


  Екип на МИГ ЛОМ


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти