hmenu

П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

Каня Ви за участие в заседание на УС/КУО на МИГ – ЛОМ, което ще се проведе на 30 май (четвъртък) 2019 г. от 17:00 ч в офиса на МИГ-Лом, при следния

ДНЕВЕН РЕД: :

1. Взимане на решение за избор на комисия за процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.125"МИГ-ЛОМ по мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“;
2. Одобряване на обява и на насоки, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение, както и на приложения към тях по мярка 2 - 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР на МИГ ЛОМ финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.;
3. Взимане на решение за избор на комисия за подбор на проектни предложения по за втори прием по Мярка 13 - ОПИК ПО2/ИП2,2 „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ-ЛОМ“;
4. Други.

Забележка:

Моля, като имате предвид дневния ред, да съобразите и следното: Когато член на УС възнамерява да кандидатства с проект за получаване на БФП по конкретна мярка на СВОМР той не участва в заседанията на УС, с които се утвърждават и приемат пакета документи за кандидатстване по мярката, състава на оценителната комисия – КППП и окончателния доклад на КППП, с което се избягва потенциалния конфликт на интереси ( чл.27ал.7 от Устава)

С уважение
ПЕНКА ПЕНКОВА

Председател на УС


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти