hmenu

П О К А Н А

за ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с предстоящ прием на проектни предложения, процедура в ИСУН 2020 по мярка 2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-ЛОМ,

Ви каним на информационна среща на тема :

„Запознаване с процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.062, МИГ ЛОМ Мярка 2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
Дата на провеждане: 12.06 /сряда/ 2019 г. от 10.00 часа
Място на провеждане: гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19, ет 2 – зала №2

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ, т. е на община Лом.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!


  Председател на КУО на МИГ ЛОМ: Пенка Пенкова


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти