hmenu

П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

На основание чл. 21 ал.1 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ на 01.07.2019 г. /понеделник/ от 10 ч., Ви каня за участие в заседание на УС/КУО на МИГ – ЛОМ при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и подбор на Комисия за подбор на проектни предложени (КППП) по процедура №BG05M9OP001-1.045 МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“;
2. Обсъждане и подбор на Комисия за подбор на проектни предложени (КППП) по процедура № BG05M9OP001-1.047 МИГ ЛОМ „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“;
3. Обсъждане и подбор на Комисия за подбор на проектни предложени (КППП) по процедура № BG05M9OP001-2.034 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“;
4. Обсъждане и подбор на Комисия за подбор на проектни предложени (КППП) по процедура BG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ ЛОМ“.

С цел подобряване на оперативната работа на УС всички документи за обсъждане включени в дневния ред са предоставени на членовете на УС по електронен път.

Материалите по дневния ред са на разположение и на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2.

С уважение
ПЕНКА ПЕНКОВА

Председател на УС


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти